Nikos Karouzos: Poems on the Tape Recorder

pin up

  • Director: Yannis Karpouzis
  • Sound mix: Kostas Fylaktidis
  • Sound design:Kostas Fylaktidis

Comments are closed.